loads

Wetgewing mbt die Versender en Ontvanger van vragte

1. Agtergrond

Die Departement van Vervoer het in 2003 ‘n Nasionale Oorlaai Kontrole Strategie ontwikkel wat hoofsaaklik fokus op die Versender(consignor) en Ontvanger(consignee) van goedere wat op openbare paaie vervoer word.

Die Wetgewing met betrekking tot die Versender en Ontvanger van goedere wat op openbare paaie vervoer word is vanaf 31 Januarie 2015 in werking.

Hiernaas volg ‘n kort verduideliking van sekere aspekte van die Wet wat op Kaap Agri van toepassing is.

2. Definisies.

Ontvanger(Consignee): ‘n Person of instansie wat meer as 500mt goedere per maand ontvang nadat dit op ‘n openbare pad vervoer is.

Versender(Consignor): ‘n Persoon of instansie wat meer as 500mt goedere per maand versend, voordat dit op ‘n openbare pad vervoer word. Die Wet bepaal: “a person who has possession of, or control over, the goods immediately before the goods are transported by road or loads a vehicle”

3. Ontvangs en versending van vragte.

Goedere mag nie gelaai of ontvang word indien die voertuig waarop dit gelaai is, nie volgens die voorskrifte van die Wet gelaai is nie;

Die vervoerkontrakteur moet aan die Ontvanger/Versender van die vrag ‘n skriftelike bewys gee van wat die wettige laaimassa(totale vrag en as kombinasies) van die betrokke voertuig is;

Die Versender moet bewys kan lewer dat hy die nodige stappe geneem het om die voertuig binne die voorskrifte van die Wet te laai.

Die Versender of Ontvanger moet alle redelike stappe neem ten einde die oorlaai van ‘n voertuig te verhoed en in die geval van ‘n vervolging moet die Versender of Ontvanger bewys kan lewer van stappe wat gevolg is ten einde te verhoed dat ‘n voertuig oorlaai word.

4. Die Versender moet ‘n metode hê om die massa van die voertuig te bepaal.

Die Versender moet ‘n metode(bv weegbrug) hê om die totale massa en massa per as kombinasie te bepaal;

Die Versender moet rekords van elke vrag wat van sy perseel versend is vir 5 jaar hou.

5. Dokumentasie in voertuig.

‘n Voertuig wat goedere vervoer op ‘n openbare pad moet in besit wees van ‘n dokument wat die volgende inligting vertoon:

• Lisensienommer van elke voertuig in die kombinasie van voertuie (bv voorhaker; sleepwa 1 en sleepwa 2);

• ‘n Beskrywing van die goedere wat vervoer word en die massa daarvan;

• Die naam, woon- en posadres in die geval van ‘n natuurlike persoon of in die geval van ‘n regspersoon die naam van die direkteur verantwoordelik:

  1. vervoerkontrakteur
  2. versender van die vrag
  3. ontvanger(s) van die vrag

• Ooreenkoms tussen Versender en Vervoerkontrakteur wat die volgende bevat:

  1. die aard van die ooreenkoms
  2. laai instruksies
  3. verantwoordelikheid van elke party.
  4. besonderhede van versekering van die vrag.

6.  Versekering.

Die Versender of Ontvanger van goedere mag nie die goedere versend of ontvang alvorens die vervoer daarvan nie ten volle verseker is vir skade wat veroorsaak kan word in die geval van ‘n insident nie.

7. Opleiding.

Die Versender en Ontvanger moet bewys lewer dat sy personeel opleiding ontvang het in die bepalings van die Wet.

8. Inspeksies.

Die Minister kan ‘n verkeersbeampte of enige persoon magtig om inspeksies uit te voer ten einde vas te stel of ‘n instansie die bepalings van die Wet nakom.

9. Oortredings.

R40 000 is gelyk aan 1 jaar gevangenis straf.

Maksimum straf: R240 000 of 6 jaar gevangenis straf.

Please follow and like us: